Reklam Hukuku

Reklam Hukuku

Ekonomide ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak reklam hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.  Reklamların hukuka uygunluğu ve uyuşmazlıkları önleyici bir temele oturtulması, tüm reklam faaliyetlerinin daha güvenli bir ortamda gelişmesine ve etkinleşmesine, sonuç olarak da reklamın amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır.  Reklam hukuku yoluyla bir taraftan tüketiciler, rakipler ve serbest piyasa sistemi korunurken bir taraftan da rekabetin teşvik edilmesi ve rekabetçi bir ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

Reklam Sektörü, özellikle kaynağını tüketici hukukundan alan, tüketici hukukunun alt dalı olan reklam hukuku kuralları ile düzenlenen bir sektördür. Tüketicinin seçim iradesine doğrudan etki eden bir sektör olduğu için, diğer bütün sektörlerin tüketiciye seslenebildiği ve algılarını yönlendirmek istediği önemli bir penceredir. Elbette bu öneminden ötürü, kamu gücü tarafından bu pencerenin çerçevelerinin boyutundan rengine kadar detaylarının belirlenmek istendiği bir alanı teşkil etmektedir. Reklam sektöründe tüketici hukuku, reklam sektörü yöneticileri kadar reklam veren sektör yöneticileri tarafından iyi bilinmesi gerekir. Zira hukuka aykırı unsur barındıran reklamlardan hem reklam sektörünün yöneticileri hem sektör aracı kuruluşları hem de reklamı veren sektör kuruluşu zarar görecektir. Elbette hukuka aykırı unsur barındıran reklamlardan en büyük zararı muhakkak üzerinde yanlış algı yaratılan tüketiciler görecektir.

 

ÜLKEMİZDETİCARİ REKLAMLARIN DENETİMİ:

Ülkemizde yayınlanan tüm ticari reklamların idari denetimi Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Reklam Kurulu tarafından yapılmaktadır.Reklam Kurulu, incelemelerini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 ve 62’nci maddeleri ve reklama ilişkin özel düzenlemeleri bulunan sağlık, gıda, kozmetik, turizm vb. sektörlerin tabi olduğu diğer reklam mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları reklama ilişkin düzenlemelere uymakla yükümlüdür.İlgili mevzuata aykırı ticari reklamlarla ilgili olarak, tüketiciler, rakip firmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar Reklam Kurulu’na başvurabileceği gibi, Kurul tarafından re´sen (kendiliğinden) inceleme de başlatılabilir.

Kurul, reklamda gerçekleştirilen ihlalin niteliğine göre, mevzuata aykırı reklamlar hakkında, 6502 sayılı Kanun’da sayılan “reklamları durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya para cezası” şeklindeki yaptırımlardan birine veya aynı anda birkaçına hükmedebilir. Para cezası sınırları, reklamın yayınlandığı her mecra için ayrı ayrı belirlenmiş olup bu miktarlar her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.Kurul kararları tüketicilerin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla kamuoyuna duyurulur.

 

 

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:

MEGA GLOBAL GRUP olarakbaşta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikler olmak üzere; sağlık, gıda ve diğer reklam mevzuatı konusunda deneyimlerimizi ve görüşlerimizi sizinle paylaşıyoruz.

MEGA GLOBAL GRUP, her biri kendi alanında uzmanlaşmış hukukçular ve kamu adına denetim yapmış uygulama tecrübelerine sahip uzmanlardan kurulmuş bir ekip ile hizmetinizdedir. Reklam mevzuatı konusundaki bilgi birikimimiz sayesinde idari yaptırıma maruz kalmadan, mevzuata uygun reklamlar hazırlayabilirsiniz.

MEGA GLOBAL GRUP, reklam sektöründeki tüketici hukukuna olan hâkimiyetiyle medya kuruluşlarına, reklam ajanslarına, reklam veren tüm kuruluşlara ve reklam sektörü içerisinde bulunan şirket ve şahıslara Tüketici Hukuku Hizmeti vermektedir.

 

MEGA GLOBAL GRUP’un sunduğu hizmetleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 

Koruyucu / Önleyici Hukuki Danışmanlık:

 1. Aldatıcı reklam, karşılaştırmalı reklam, örtülü reklam, tuzak pazarlama (ambush marketing) hakkında hukuki bilgi akışı ve bu konular açısından reklamların hukuki olarak denetlenmesi ve düzenlenmesi
 2. Aldatıcı reklam, karşılaştırmalı reklam, örtülü reklam, tuzak pazarlama (ambush marketing) hakkında hukuki bilgi akışı ve bu konular açısından reklamların hukuki olarak denetlenmesi ve düzenlenmesi
 3. Reklamların hukuka uygunluğunu ve içerik denetimini sağlamak ve düzenlemek
 4. Şirket yöneticileri ve ilgili personele “reklam sektöründe tüketici hukuku ve uygulamaları” eğitimleri düzenlemek
 5. Şirketin şubeleri için tüketici hukuku eğitimi organizasyonu düzenlemek ve Türkiye çapında personel eğitimini sağlamak
 6. Tüketici Hukuku alanı içerisine giren reklam sözleşmelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 7. Tüketici işlemlerinde kullanılan reklam sektörü belgelerini mevzuata ve uygulamalara uygun şekilde düzenlemek
 8. Yeni reklam sektörü uygulamaları hakkında mütalaa ve hukuki raporlar oluşturmak
 9. Ticari reklam ve ilanların yayınından önce tüketici ve reklam mevzuatı ile idari uygulamalara uygun şekilde hukuki kontrolünü sağlamak
 10. Ticari uygulamaların “haksız ticari uygulamalar” hükümleri kapsamında hukuki kontrolünü sağlamak
 11. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

 

Süreç Danışmanlığı Hizmetleri:

 1. Reklam sözleşmelerinin denetlenmesi ve sözleşme uyuşmazlıkları hakkında görüş bildirilmesi
 2. Reklam sektörü uygulama ile diğer belgelerinin denetlenmesi ve bunlardan çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 3. Ticari reklam ve ilanlar hakkında çıkan uyuşmazlıklar hakkında görüş bildirilmesi
 4. Tüketici hukuku mevzuatı hakkında karşılaşılan sorunların çözümü hakkında görüş bildirilmesi
 5. Reklam Kurulu"na başvurular
 6. Aldatıcı reklamlar sebebiyle ortaya çıkan haksız rekabet davaları ve maddi/manevi tazminat davalarında danışmanlık
 7. Aldatıcı reklamlar sebebiyle ortaya çıkan idari para cezalarına itiraz
 8. Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
 9. İlgili idari kuruluşlarla şirket arasında tüketici hukukundan kaynaklanan yorum farklılıklarının ve sorunların giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve görüş bildirilmesi
 10. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılacak cevap (savunma) dilekçelerinin farklı sorun ve ihtimallere göre şablonlarının hazırlanması
 11. Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerine yazılan dilekçeler hakkında kontrol ve uygunluk denetimi
 12. İdari kuruluşlara tüketici hukuku ile ilgili yazılacak dilekçe ve sunulacak belgelerin kontrol ve uygunluk denetimi
 13. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettiş denetimi sürecinin yönetimi
 14. Reklam kurulu ve RTÜK soruşturma süreçlerinin yönetimi

 

 Resmi Vekillik Hizmetleri:

 1. Şirketin Tüketici Hakem Heyetleri (TKHK ) nezdinde temsiliyeti ve dosya takibi,
 2. Şirketin Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsiliyeti ve dosya takibi,
 3. Şirketin idari kuruluşlar, özellikle Reklam Kurulu ve RTÜK nezdinde temsiliyeti ve dosya takibi,
 4. TKHK  kapsamında kesilen idari para cezalarının iptali
 5. Şirket borç ve alacaklarının takibi